Loading Events

  • This event has passed.

Tasgadh – funding for traditional artists – next deadline 26th October

26/10/2018

Tasgadh is a fund devolved from Creative Scotland, managed by Fèisean nan Gàidheal and open to organisations and individuals. Tasgadh is designed to provide support for traditional artists and organisations to create, perform, tour and showcase work. The fund can also support professional development projects. Tasgadh cannot support the purchase of equipment nor can the fund be used to match other Creative Scotland funds.

‘S e stòras a th’ ann an Tasgadh maoinichte le Alba Chruthachail, air a riaghladh le Fèisean nan Gàidheal agus fosgailte do bhuidhnean agus daoine fa leth. Tha Tasgadh a’ toirt taic do luchd-ealain traidiseanta obair a chruthachadh, a chur air an àrd-ùrlair, a chur air chuairt no a thaisbeanadh. Gheibhear taic airson leasachadh proifeiseanta cuideachd. Chan fhaighear taic airson uidheamachd a cheannach agus cha ghabhadh an stòras a chur mu choinneamh maoin eile bho Alba Chruthachail.

Tasgadh is a fund devolvit frae Creative Scotland, mainaged by Fèisean nan Gàidheal and open tae organisations and indiveeduals. Tasgadh is designit tae gie an upheeze tae tradeetional airtists and organisations tae mak, perform, tour and shawcase wark. The fund will uphaud professional development projecks as weel. Tasgadh canna support the purchase o graith and canna be yaised tae maitch ither Creative Scotland funds.

For further information, please contact tasgadh@feisean.org (tasgadh@feisean.org), or call 01478 613355, or visit http://www.feisean.org/en/tasgadh/

The closing dates for applications in 2018/19 are:

13 July 2018

26 October 2018

1 February 2019

 

Details

Date:
26/10/2018
Event Category: