About

The Highland Youth Music Forum brings together organisations and individuals who provide opportunities for young people (aged 0 – 25) to participate in music making activities across the Highlands. The forum aims to strengthen links between the formal and informal music sectors, creating a dynamic Highland wide music partnership.

Tha Fòram Ceòlraidh Òg na Gàidhealtachd a’ toirt còmhla buidhnean is daoine fa leth a bhitheas a’ teirgsinn chothroman ceòladaireachd do dhaoine òga eadar neoini agus còig bliadhna fichead air feadh na Gàidhealtachd. Tha am Fòram ag amas ceanglaichean eadar gach earrann ciùil a neartachadh a chum is gum bi co-phàirteachas beòthail stèidhichte air ceòl na Gàidhealtachd.